محلی برای انتقال تجربیات، مشغله های ذهنی و امثالهم !